Privacyverklaring

De Vakmeester hecht groot belang aan je privacy. Alle privacygevoelige gegevens die wij verwerken vallen onder deze Privacyverklaring. De Vakmeester behandelt deze informatie uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk. Verstrekte gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden zoals beschreven in deze verklaring.

Wie zijn wij
De Vakmeester B.V., gevestigd aan MediArena 12, 1114 BC Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring. De Vakmeester draagt bij aan een krachtige omgeving door de beste vakmensen in ruimtelijke ontwikkeling, bouwen en wonen te koppelen aan de juiste vraagstukken.

Felicia van de Belt is de contactpersoon van de Vakmeester. Zij is te bereiken via felicia@devakmeester.nl en 06 45 59 22 32.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Professionals: naam-, adres en woonplaatsgegevens, telefoonnummers, email, informatie uit CV’s zoals opleiding, werkervaring, beroepsregistraties en overige informatie die wordt verstrekt in het kader van een zo effectief mogelijke bemiddeling.
  • Klanten: gegevens die noodzakelijk voor het verlenen van diensten en het uitoefenen van contracten zoals contactgegevens.

Sommige persoonsgevoelige informatie verwerken wij alleen indien er sprake is van een dienstverband bij de Vakmeester of er sprake is van een overeenkomst van opdracht. Deze gegevens zijn onderdeel van de (personeels)administratie; voorbeelden zijn een bankrekeningnummer en wettelijke vereiste documenten zoals een kopie van het legitimatiebewijs.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Vakmeester verwerkt jouw persoonsgegevens ten behoeve van:

  • werving- en selectie voor tijdelijke en vaste functies;
  • bemiddeling van interim functies;
  • detachering.

We verwerken je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt:

  • voor het leveren van onze diensten om in contact te komen met (potentiële) vacaturehouders, zodat je gekoppeld kan worden aan één of meerdere vacatures;
  • om jouw beschikbaarheid en mate van geschiktheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling op een vacature;
  • om je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening.

Bij succesvolle bemiddeling en/of indiensttreding worden tevens jouw contractgegevens en bijbehorende documentatie opgeslagen. Voor dienstverbanden is de arbeidswet- en regelgeving van toepassing.

Automatisering
Jouw gegevens worden opgeslagen in ons recruitmentsysteem Carerix (zie voor meer  informatie www.carerix.com). Om zo goed mogelijke dienstverlening te leveren ondersteunt dit systeem bij bemiddeling van arbeid. De Vakmeester neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Elke inschrijving wordt persoonlijk beoordeeld en in ons recruitmentsysteem door ons aangevuld met informatie over specifieke vaardigheden zoals branchekennis en certificeringen. Deze informatie halen wij uit jouw CV, persoonlijke gesprekken en correspondentie.  We slaan dus geen extra gegevens op, wij rubriceren deze alleen.

Indien je in aanmerking komt voor een bemiddeling is er altijd intensief persoonlijk contact en we delen je gegevens met een vacaturehouder alleen na jouw goedkeuring.

Toestemming en bewaartermijnen
De Vakmeester bewaart je persoonsgegevens alleen na uitdrukkelijke toestemming. We vragen je akkoord voor het verwerken van je gegevens in de database voor huidige vacatures en passende toekomstige functies. Als bewaartermijn hanteren we daarbij een periode van twee jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Voor zelfstandige professionals die zich bij ons inschrijven slaan we de gegevens voor vijf jaar op. Voor de gegevens in het personeelsdossier zijn wettelijke bewaartermijnen van toepassing. De Vakmeester verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de levering van onze diensten. Jij geeft altijd nadrukkelijk toestemming om je gegevens (CV) voor te dragen voor een vacature. Uitgangspunt is dat vacaturehouders je CV tot vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure mogen bewaren.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Bij indiensttreding bij de Vakmeester nemen we je gegevens op in ons personeelsdossier. De salarisadministratie en facturering is uitbesteed aan North Star Investments B.V. (MediArena 12, 1114 BC Amsterdam). 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een bestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming sturen naar info@devakmeester.nl.

We reageren zo snel mogelijk en voeren uiterlijk binnen vier weken jouw verzoek uit. De Vakmeester conformeert zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Mocht je vragen hebben over onze werkwijze en deze privacyverklaring neem dan rechtstreeks contact op met Felicia van de Belt. Zij is te bereiken via felicia@devakmeester.nl en 06 45 59 22 32.

De Vakmeester wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Vakmeester neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij werken met standaard, bewezen software voorzien van autorisatieprofielen. Gebruikers van de diensten van de Vakmeester worden er echter op gewezen dat het onmogelijk is om ieder ongeautoriseerd gebruik en ieder ongewild verlies van gegevens volledig uit te sluiten. De Vakmeester aanvaardt geen aansprakelijkheid indien ondanks de genomen maatregelen gegevens alsnog verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Felicia van de Belt (zie contactgegevens hierboven).

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
De Vakmeester gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wijzigingen privacy reglement
De Vakmeester kan periodiek wijzigingen aanbrengen in haar Privacyverklaring. De meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van de Vakmeester, https://devakmeester.nl/.